Monday, December 17, 2012

Shirdi SaiBaba

                                          "Ma Bhiksha'n dehi"
                                          Digital Painting.